BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
Trong số này

 

Nội dung                                                                                                                  Trang

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                                  2

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                                 3

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                               4-5

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                         6

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                             7-8

CÁC VĂN BẢN MỚI                                                                                                 9


 -------------------------------------------------------------------------------------------------

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Theo Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của BTC (có hiệu lực từ ngày 13/8/2016), thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau được thực hiện như sau: (i) Nếu hồ sơ hoàn thuế (HSHT) không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế (CQT) gửi thông báo cho người nộp thuế (NNT) trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT. Trường hợp chưa đủ thông tin xác định, NNT có trách nhiệm giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo của CQT; Quá thời hạn này CQT chuyển HSHT sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. (ii) Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì CQT ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT. (iii) Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho NNT chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do CQT chuyển đến.

Thông tư
 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010, Quyết định 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012, Thông tư 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực.
Hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài.
Theo Công văn 11069/BTC-CST ngày 10/8/2016 của BTC, trường hợp Công ty A nhập khẩu hàng hóa sau đó thực hiện tái xuất trả nhà cung cấp các hàng hóa thuộc các tờ khai nhập khẩu số: 18290/NKD01, 19393/NKD01 (tháng 10/2013); 20765/NKD01, 22105/NKD01 (tháng 11/2015); 69/NKD01 (tháng 12/2013) thì Công ty được hoàn trả số thuế GTGT đã nộp tương ứng hàng hóa tái xuất trả lại nhà cung cấp tại các tờ khai nêu trên; nếu Công ty chưa thực hiện kê khai, khấu trừ và hoàn khoản thuế nêu trên tại cơ quan thuế thì Công
ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả thuế tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hoàn thuế theo quy định.
Xác định cơ sở thường trú để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
Theo Công văn 3426/TCT-HTQT ngày 2/8/2016 của TCT, trường hợp các dịch vụ do Công ty A tại Việt Nam cung cấp cho Công ty B tại Nhật Bản theo quy định tại Hợp đồng giữa 2 Công ty bao gồm: (i) thu thập, khảo sát và cung cấp thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội và quản trị kinh doanh (gồm: tình hình kinh tế Việt Nam, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tình hình tiêu thụ ô tô Việt Nam, thị trường sắt và thép Việt Nam); và (ii) các dịch vụ hỗ trợ hậu cần cho Công ty B tại Nhật Bản (gồm: đặt lịch hẹn với khách hàng cho nhân viên của Nhật Bản sang Việt Nam công tác, đồng hành và phiên dịch; hỗ trợ nhân sự của Nhật Bản được chỉ định đến công tác tại Việt Nam).
Đồng thời, trên thực tế Công ty B tại Nhật Bản không trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng hóa (thép) tại Việt Nam. Theo đó, Công ty B tại Nhật Bản chỉ bán trực tiếp duy nhất cho các Công ty chuyên kinh doanh thương mại mặt hàng này tại Nhật Bản (gọi là “Trading House” hay TH), sau đó các công ty này sẽ bán lại thép cho các công ty/thị tại Việt Nam.
Trường hợp Công ty A tại Việt Nam chỉ cung cấp cho Công ty B tại Nhật Bản các dịch vụ mang tính chất là các hoạt động chuẩn bị hoặc phụ trợ nêu trên thì chưa đủ cơ sở khẳng định Công ty B tại Nhật Bản có cơ sở thường trú (CSTT) tại Việt Nam.
Đối với giai đoạn từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013, căn cứ quy định của căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính : (i) Nhóm dịch vụ thứ (i): được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% do chưa đủ cơ sở khẳng định JFE Nhật Bản có CSTT tại Việt Nam nên đủ điều kiện là dịch vụ xuất khẩu; (ii) Nhóm dịch vụ thứ (ii): thuộc nhóm các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nên không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
               
                                                                                                           2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

Chính sách thuế TNDN
Theo Công văn 49006/CT-HTr ngày 25/7/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, các khoản chi có tính chất phúc lợi theo quy định là các khoản chi trực tiếp cho người lao động ngoài các khoản chi lương thưởng đã thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Khoản chi có tính chất phúc lợi để xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chi đáp ứng quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Theo Công văn 49004/CT-HTr ngày 25/7/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, Doanh nghiệp được kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm nên trường hợp Công ty A mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ngoài ngành nghề kinh doanh hợp pháp của nhà cung cấp thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
Trường hợp Công ty A là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập Chi nhánh tại Hà Nội (hạch toán độc lập) và Công ty B (Công ty con, hạch toán độc lập) nếu đáp ứng được quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thi Chi nhánh và Công ty con là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính). Chi nhánh, Công ty con khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN phải nộp Báo cáo kiểm toán cùng Báo cáo Tài chính cho cơ quan thuế.
Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của TCT hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016. Theo đó, việc thực hiện ưu đãi thuế TNDN được hướng dẫn như sau: (i) Dự án đầu tư (DAĐT) mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN hoặc thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN. (ii) Riêng DAĐT mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tư này. (iii) Trường hợp DAĐT mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.
                                                                                                           3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Hướng dẫn mới về hồ sơ cho người phụ thuộc

Theo Công văn 3420/TCT-TNCN ngày 1/8/2016 của TCT,  hướng dẫn về việc cấp Mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT). Theo đó: (i)  Hồ sơ chứng minh NPT đối với NPT là con trên 15 tuổi bắt buộc phải có bản chụp CMND (nhằm đảm bảo tính duy nhất trong quản lý MST NPT, tránh kê khai trùng). (ii) Khi cấp MST NPT tại ứng dụng quản lý thuế đối với NPT là con trên 15 tuổi bắt buộc phải nhập số CMND. (iii) Trường hợp NPT thuộc diện tạm thời chưa được cấp CMND nên chưa được cấp MST NPT, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để có phương án cấp MST NPT đảm bảo yêu cầu quản lý. (iv) Trong thời gian chưa được cấp MST NPT thì người nộp thuế vẫn được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho NPT theo thực tế. (v) Trường hợp những NPT khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án,... Và được cơ quan Công an cấp CMND thì người nộp thuế phải thực hiện bổ sung thông tin đăng ký và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp MST NPT.


Chính sách đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán


Theo Công văn 3571/TCT-TNCN ngày 10/8/2016 của TCT, trường hợp qua số liệu điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan thuế xác định được thực tế cá nhân A có hoạt động kinh doanh từ năm 2014 nhưng cá nhân A chưa thực hiện thủ tục khai thuế theo quy định và cơ quan thuế chưa quản lý thu thuế của năm 2014 thì Cục thuế tỉnh chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải thực hiện ấn định lại số thuế phải nộp của năm 2014 và xử phạt vi phạm theo quy định. Riêng đối với năm 2015 và 2016, do cơ quan thuế đã ấn định thuế thì việc điều chỉnh doanh thu khoán được thực hiện như sau: (i) Nếu trong năm 2015, năm 2016 cá nhân A có thay đổi về ngành nghề kinh doanh so với ngành nghề đã được cơ quan thuế khoán thuế thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại doanh thu
và mức thuế suất phù hợp với ngành nghề thực tế. (ii) Nếu trong năm 2015, năm 2016 cá nhân A không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh so với ngành nghề đã được cơ quan thuế khoán thuế thì cơ quan thuế chỉ điều chỉnh doanh thu khoán khoán khi xác định doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên. Việc điều chỉnh doanh thu khoán chỉ thực hiện đối với thời gian còn lại, do đó, cơ quan thuế chỉ điều chỉnh trong thời gian còn lại kể từ thời điểm phát hiện.
Chính sách thuế đối với khoản chiết khấu thanh toán chi trả cho cá nhân
Theo Công văn 3569/TCT-TNCN ngày 10/8/2016 của TCT, trường hợp khoản chiết khấu thanh toán cho các cá nhân mua về để tiêu dùng, không bán lại, không thực hiện kinh doanh là khoản không thuộc thu nhập từ kinh doanh và không thuộc diện chịu thuế TNCN.
Hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh
Theo Công văn 3471/TCT-TNCN ngày 4/8/2016 của TCT, trường hợp người trong độ tuổi lao động bị bệnh Viêm quanh khớp vai phụ và suy nhược thần kinh nếu có xác nhận của cơ sở y tế là bệnh hiểm nghèo theo Danh mục bệnh hiểm nghèo thì được coi là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, Cục thuế tỉnh căn cứ vào xác nhận của cơ quan y tế có trách nhiệm thực hiện các thủ tục giảm trừ gia cảnh cho cá nhân.
Đăng ký giảm trừ gia cảnh
Theo Công văn 3436/TCT-TNCN ngày 2/8/2016, trường hợp người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và đã nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, khi thực hiện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế chỉ cần thực hiện khai giảm trừ gia cảnh tại các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.


                                                                                  4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trường hợp người nộp thuế trong năm không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng tại các tổ chức, cá nhân trả thu nhập, chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thực hiện nộp kèm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp cho cơ quan thuế và khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Thuế TNCN theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Theo Công văn 3603/TCT-HTQT ngày 11/8/2016 của TCT về việc xác định nghĩa vụ thuế của hai cá nhân nước ngoài đối với thu nhập từ tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam từ việc thực hiện Hợp đồng mua bán sản phẩm và dịch vụ giữa Công ty A tại Việt Nam với Công ty B tại Hàn Quốc. Theo đó, hai nhân viên nói trên được xác định là đối tượng cư trú của Hàn Quốc ( có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong 1 năm tính thuế) nên nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam của các nhân viên này được căn cứ quy định tại Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cụ thể:

Thể theo quy định, các khoản tiền lương tiền công và các khoản tiền thù lao tương tự khác do một đối tượng cư trú của một nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại nước đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại

nước ký kết kia. Nếu công việc làm công được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó có thể bị đánh thuế tại nước kia.

Mặc dù có những quy định tiền công do một đối tượng cư trú của một nước ký kết thu được từ lao động làm công tại nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại nước thứ nhất nếu: (i) Người nhận tiền công có mặt ở nước kia trong một thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong bất kỳ giai đoạn 12 tháng; (ii) chủ lao động hay đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại nước kia; (iii) Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà người chủ lao động có tại nước kia.

Theo quy định trên, thu nhập của cá nhân A và cá nhân B người Hàn Quốc từ công việc lắp đặt máy móc cho Công ty A tại Việt Nam sẽ chỉ chịu thuế TNCN tại Hàn Quốc ( được miễn thuế TNCN tại Việt Nam) nếu cả 3 điều kiện trên đồng thời được thỏa mãn. Trong trường hợp này hai cá nhân người Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nếu không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện (ii) và (iii) , Việt Nam sẽ có quyền đánh thuế đối với thu nhập từ công việc làm công tại Việt Nam của các nhân viên này. Khi đó, hàn Quốc có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp tránh đánh thuế 2 lần đối với các nhân viên này theo quy định của hiệp định.                                                                                       5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Chính thức áp dụng thuế tự vệ với phôi thép và thép dài nhập khẩu

Theo Quyết định 2968/QĐ-BTC ngày 18/7/2016 của BTC
 về việc áp dụng biện pháp tự vệ. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu là phôi thép (hợp kim và không hợp kim) và sản phẩm thép dài (hợp kim và không hợp kim) sẽ chính thức bị áp thuế tự vệ theo quy định sau:
(i) Thời gian áp thuế là 04 năm kể từ ngày Quyết định
 862/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời có hiệu lực (ngày 22/3/2016). (ii) Thuế tự vệ được áp dụng đối với tất các các quốc gia/vùng lãnh thổ, ngoài trừ: Các nước đang phát triển, kém phát triển có lượng xuất khẩu vào Việt Nam không quá 3% tổng lượng nhập khẩu; và Tổng nhập khẩu từ các quốc gia/vùng lãnh thổ này không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Nghị định 100 hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về Thuế
Theo Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Theo đó, có một số điểm đáng chú ý như sau: (i) Giảm mức phạt chậm nộp thuế xuống còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (quy định cũ ở mức là 0,05%/ngày);  (ii) Thêm mặt hàng thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào các trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%; (iii) Bổ sung trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, nhập khẩu bán ra.

Nghị định
 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (Riêng Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2016).


                                                                               6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VẤN ĐỀ KHÁC

Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn

Theo Nghị định
 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của CP thì hành vi làm mất hóa đơn sẽ chịu mức phạt tiền thấp hơn so với quy định hiện hành tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP (từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng). Cụ thể: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu làm mất hóa đơn: (i) Đã phát hành nhưng chưa lập; (ii) Đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn (iii) Đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.(Trừ trường hợp mất hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền).

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí.

Xuất hóa đơn GTGT

Theo Công văn 49007/CT-HTr ngày 25/7/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty A ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với Công B. Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Trường hợp Công ty A nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì Công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

Xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp giải thể
Theo Công văn 49003/CT-HTr ngày 25/7/2016 của Cục thuế Tp. Hà Nội, trường hợp Công ty A đang làm thủ tục giải thể, toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng của Công ty đã hủy bỏ, Công ty vẫn còn một số tài sản là nhà văn phòng, nhà xưởng, vật tư cần tiếp tục thanh lý để có nguồn trả các khoản nợ với Công ty mẹ thì: (i) Khi thực hiện thanh lý tài sản
hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng nhưng phát sinh việc điều chuyển tài sản thì Công ty phải có đơn đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ. Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan Thuế sẽ hướng dẫn Công ty xác định số thuế phải nộp và Công ty phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng để Công ty xuất cho bên nhận tài sản theo quy định.
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Theo Công văn  3605/TCT-DNL ngày 4/8/2016 của TCT, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của 1 trang hóa đơn .
Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn 1 trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị : cùng số hóa đơn như của trang đầu ( do hệ thống máy tính cấp tự động) ; cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu, kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu : tiếp theo trang trước – trang X/Y ; trong đó X là số thứ tự trang ; Y là tổng số trang của hóa đơn đó.
 

                                                                                                            7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn rõ về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh

Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTC, BTC hướng dẫn đăng ký thuế (ĐKT) thì tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có trách nhiệm ĐKT theo đúng thời hạn sau:(i) Đối với tổ chức: 10 ngày làm việc, kể từ ngày: Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp ; Ghi trên GCNĐK kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam ; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu (NT), NT phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh ; Ký hợp đồng nhận thầu đối với NT, NT phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp ; Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí. (ii) Đối với cá nhân: Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu ; 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên GCNĐK kinh doanh trong trường hợp đã được cấp GCN.


Thông tư
 95/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 và thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC                                                                                  8  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĂN BẢN KHÁC


Theo Công văn 1444/TXNK-CST ngày 28/7/2016 của TCHQ về việc nhập khẩu thiết bị của doanh nghiệp chế xuất

Theo Công văn 7723/TCHQ-TXNK ngày 11/8/2016 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.

Theo Công văn 10804/BTC-TCHQ ngày 05/8/2016 của BTC về việc áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày hàng sản xuất xuất khẩu.

Theo Công văn 10654/BTC-CST ngày 02/8/2016 của BTC về việc chính sách thuế đối với mặt hàng xi măng.


ac 8.pngVăn phòng Hải Phòng

Văn Phòng 1 Hà Nội

Văn Phòng 2 Hà Nội
Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198
Fax: 031 3736869
Email: acacvn@acacvn.com
http://acacvn.com
Tầng 3 tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635
Email: acacvn@acacvn.com
http://acacvn.com
Phòng 505, Tòa nhà  Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội.
Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666
Email: acacvn@acacvn.com
http://acacvn.com
Trong số này

 

Nội dung                                                                                                          Trang

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                          2

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                          3

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                         4

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                 4

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                      5-6

CÁC VĂN BẢN KHÁC                                                                                      7


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Xuất hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm

Theo Công văn 2782/TCT-DNL ngày 22/6/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp Công ty Bảo hiểm A hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho Công ty B thì khi hoàn trả khoản phí này Công ty Bảo hiểm A yêu cầu Công ty B lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm A hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty bảo hiểm A điều chỉnh doanh số, số thuế giá trị gia tăng đầu ra và Công ty B điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc khấu trừ.
Hoàn thuế GTGT
Theo Công văn 2970/TCT-KK ngày 04/7/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp cơ quan Hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, không có phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định nhưng có xác nhận về việc hàng hóa đã xuất khẩu thì Cục Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT cho các hồ sơ này. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về thủ tục hải quan liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa của các hồ sơ.
Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ.

Theo Công văn 9060/BTC-CST ngày 1/7/2016 của Bộ Tài chính, về thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ: trường hợp doanh nghiệp sản xuất tàu đánh bắt xa bờ nhập khẩu động cơ máy thủy đồng bộ (bao gồm động cơ chính, hộp số đồng bộ và phụ tùng kèm theo) có công suất từ 90CV trở lên để lắp ráp cho tàu cá làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thì động cơ máy thủy đồng bộ này là máy chuyên dùng, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì DN làm thủ tục hải quan, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan gồm : (i) Hợp đồng đóng mới hoặc nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên: nộp 01 bản sao; (ii) Hồ
sơ thiết kế kỹ thuật cho một hoặc nhiều tàu cá cụ thể, được cơ quan đăng kiểm phê duyệt, trong đó có bố trí các trang thiết bị này: nộp 01 bản sao; (iii) Bản cam kết của doanh nghiệp sử dụng trực tiếp động cơ máy thủy đồng bộ có công suất từ 90CV để đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản: nộp 01 bản chính; (iv) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: nộp 01 bản sao.

Về thuế GTGT đối với những loại trang thiết bị khác như: thiết bị dò cá, thiết bị sốc điện, máy phát điện xoay chiều công suất <75 KVA; máy phát điện một chiều công suất <37,5 KW, ly hợp trích lực trước máy, bơm cao su cánh gạt, bộ đèn LED dùng dưới nước, bóng đèn Halogen, bơm thủy lực truyền động bằng vô lăng, cần câu điện, bơm sục khí, cần cẩu, tổ máy phát điện thủy gắn trên tàu đánh bắt xa bờ có công suất 90CV: trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các loại máy, thiết bị nêu trên để lắp đặt trên tàu cá do chính doanh nghiệp sản xuất, hoặc để bán lại cho chủ tàu (thuộc Danh sách chủ tàu điều kiện đóng mới tàu cá theo quy định) hoặc cơ sở đóng tàu để đóng mới tàu cá, để được xem xét áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với động cơ máy thủy và các loại máy, thiết bị chuyên dùng cho tàu cá có đầy đủ hồ sơ, tài liệu để được xem xét thuộc diện không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chính sách thuế GTGT

Theo Công văn 8556/BTC-TCT ngày 23/6/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp tổ chức, cá nhân bán ra sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất từ nguyên liệu là trấu mua từ các tổ chức, cá nhân khác thì sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hoàn thuế.

                                                                                                        2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)


Hướng dẫn mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính, hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016. Theo đó, dự án đầu tư (DAĐT) mới được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, đơn cử như: (i) Đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, gồm ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ 2 hàng ghế trở lên, có vách ngăn cố định giữa khoang chở người và chở hàng được ưu đãi thuế TNDN. (ii) DAĐT mới tại khu công nghiệp, khu chế xuất được hưởng mức ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho DAĐT mới tại khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định pháp luật thuế TNDN…(iii) Nếu DAĐT đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.

Ngoài ra, Thông tư số 83/2016/TT-BTC còn hướng dẫn cụ thể các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Riêng DAĐT được cấp giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị khác trước ngày 01/7/2015 và DAĐT trong nước có quy mô vốn ĐT dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015 thì thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo văn bản pháp luật có hiệu lực trước ngày 01/7/2015.

Nộp báo cáo quyết toán của doanh nghiệp nội địa gia công cho DNCX

Theo Công văn 846/GSQL-GQ2ngày 23/6/2016 của TCHQ, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nội địa khi thực hiện gia công cho doanh nghiệp chế xuất, TCHQhướng dẫn đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công,

doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất hoặc địa điểm khác theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp nội địa thực hiện gia công cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa vẫn thực hiện nộp báo cáo quyết toán thống nhất tại Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên liệu như quy định. Ưu đãi thuế TNDN Theo Công văn 2878/TCT-CSngày 27/6/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp Công ty A mua lại dự án của Công ty B để thực hiện dự án sản xuất Anten ô tô có kế thừa một phần tài sản (nhà xưởng, nhà kho) và địa điểm kinh doanh thì không được coi là dự án đầu tư mới. Trường hợp Công ty A mua lại dự án của Công ty B nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây thì được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 
                                                                                3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất

Theo Công văn 2880/TCT-TNCN ngày 27/6/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp của cá nhân A được miễn thuế TNCN 50% đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất thuộc sở hữu cá nhân A theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 114/xd03 do UBND tỉnh cấp ngày 25/12/1996; phần còn lại (50%) từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở của cá nhân A và ba con được hưởng thừa kế từ cá nhân B do chưa đảm bảo có quyền sở hữu tối thiểu 183 ngày theo quy định tại Nghị định số 5/2013/NĐ-CP của Chính phủ nên không đáp ứng điều kiện miễn thuế.


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Hướng dẫn thực hiện kê khai và hướng dẫn nộp thuế TTĐB

Theo Công văn 3017/TCT-DNL ngày 5/7/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp cơ sở sản xuất sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội khi tiêu thụ phải thực hiện tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá bán ra của Công ty bao tiêu sản phẩm nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Chính sách thuế đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Theo Công văn 3016/TCT-CS ngày 5/7/2016 của Tổng cục thuế, doanh nghiệp chỉ được phép trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, không có quy định cho phép doanh nghiệp trích trước vào chi phí hoặc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc.

                                                                                                          4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VẤN ĐỀ KHÁC

Sửa đổi nhiều quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung mới nổi bật như sau: (i) Chỉ phong tỏa số tiền trong phạm vi bị nhầm lẫn, sai sót khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền. (ii) Làm rõ khái niệm “Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt”, bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. (iii) Quy định thêm đối tượng được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ ví điện tử. (iv) Bãi bỏ quy định phong tỏa tài khoản khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán.


Nghị định 80/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Nâng thời hạn để xem xét cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Theo Thông tư 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của BXD hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực.Theo đó, thời hạn để cơ quan cấp phép xem xét, cấp giấy phép hoạt động xây dựng là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trước đây là 15 ngày).


Cũng theo Thông tư 14/2016/TT-BXD này thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với cá nhân có những điểm mới như sau: (i) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) (trước đây là bản sao có chứng

thực) các giấy tờ sau: Văn bản kết quả đấu thầu, quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu; Giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc nơi thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu. (ii) Bổ sung tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. (iii) Bỏ lý lịch nghề nghiệp cá nhân kèm theo bản sao hợp đồng liên quan trong 3 năm gần nhất.

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt, dự toán xây dựng công trình

Theo Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng, Thông tưđưa ra một số nguyên tắc quan trọng về thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình, như là: (i) Nếu dự án có số bước thiết kế nhiều hơn quy định, cơ quan chuyên môn chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế tại bước thiết kế theo quy định, các bước còn lại do người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt. (ii) Nếu tên gọi và nội dung của các bước thiết kế của dự án thực hiện theo thông lệ quốc tế khác với bước thiết kế theo quy định thì cơ quan chuyên môn chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.


Cũng theo Thông tư 18/2016/TT-BXD này thì cơ quan thẩm định từ chối nhận hồ sơ trình thẩm định trong trường hợp: (i) Trình thẩm định không đúng thẩm quyền; (ii) Dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình không thuộc đối tượng phải thẩm định; (iii) Hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý hoặc không hợp lệ.


Cơ quan thẩm định phải gửi văn bản đến người đề nghị nêu rõ lý do từ chối đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện.
--                             
                                                                                 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chậm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp: Phạt đến 15 triệu

Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính Phủ, doanh nghiệp chậm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm buộc phải đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định với hành vi nêu trên .

Ngoài ra, Nghị định này còn có những quy định đáng chú ý khác, như là: (i) Phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu không đăng ký thay đổi với với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký. (ii) Hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng; đồng thời buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Làm mất Phiếu xuất kho kiêm Vận chuyển nội bộ
Theo Công văn 2955/TCT-CS ngày 1/7/2016 của Tổng cục thuế, trường hợp Công ty A xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ký hiệu AA/14P số 1372 ngày 25/02/2016 thuê Công ty B vận chuyển từ kho thành phẩm về kho văn phòng đại diện, trong quá trình vận chuyển sơ suất làm mất liên 2 Phiếu XK kiêm VCNB nêu trên thì Cục Thuế tỉnh chuyển hồ sơ vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Xử lý vướng mắc tiền chậm nộp thuế
Theo Công văn 6046/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016 của Tổng Cục Hải quan, đối với trường hợp Công ty A, sau khi có kết luận kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan ra quyết định ấn định tiền thuế phải nộp thì việc nộp thuế thực hiện theo quy định. Theo đó, đối với tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013 bị ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó. Số tiền thuế ấn định phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hàng hóa đến ngày liền kề trước ngày Công ty nộp tiền thuế ấn định vào NSNN theo quy định.


6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĂN BẢN KHÁC

Công văn 5618/VPCP-KTTH  ngày 7/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu.

Công văn5558/VPCP-KTTH  ngày 7/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị ưu đãi thuế TNDN.

Công văn 2525/LĐTBXH-KHTC ngày 6/7/2016 về việc thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn TSCĐ và việc trích khấu hao TSCĐ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ LĐTBXH.


ac 8.pngVăn phòng Hải Phòng

Văn Phòng 1 Hà Nội

Văn Phòng 2 Hà Nội
Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198
Fax: 031 3736869
Email: acacvn@acacvn.com
Tầng 3, tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635
Email: acacvn@acacvn.com
Phòng 505, tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666
Email: acacvn@acacvn.com                                                                                           7