BẢN TIN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ KỲ 15/5/2016

Leave a Comment


Trong số này
Nội dung 

                                                                                                                            Trang

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                              2-4

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                              4-5

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                               6

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                   7-8

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                        8-10

CÁC VĂN BẢN MỚI                                                                                            11


                                                                            1
 -----------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Luật sửa đổi các luật về thuế 2016

Theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của QH, QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế. Trong đó, có một số điểm mới nổi bật như sau: (i) Bỏ quy định cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ. (ii) Bổ sung các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. (iii) Mức phạt tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.
Chính sách thuế GTGT

Theo Công văn 1924/TCT-DNL ngày 20/5/2016 của TCT, trường hợp đối với hình thức phí OUR (là dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng A đang thực hiện thu phí dưới 03 hình thức: khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài sẽ trả mọi khoản phí phát sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài) khi Ngân hàng A chuyển trả khoản phí cho nhà thầu nước ngoài thì Ngân hàng phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài khoản phí bên nước ngoài được hưởng. Đối với thuế GTGT đầu ra của Ngân hàng, theo báo cáo ở cả 03 hình thức thu phí, Ngân hàng chỉ nhận được số tiền theo thỏa thuận. Ngân hàng A phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với khoản phí của khách hàng chuyển tiền trả tại Việt Nam (hình thức phí SHARE là hình thức khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài trả khoản phí phát sinh ở Việt Nam, khách hàng nhận tiền bên nước ngoài trả khoản phí phát sinh bên nước ngoài) và khoản phí từ nhà thầu nước ngoài thanh toán (hình thức phí BEN là hình thức khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài không phải trả khoản chi phí nào, bên nước ngoài nhận tiền sẽ trả mọi khoản phí).
Riêng đối với hình thức phí SHARE và phí BEN Ngân hàng nước ngoài thu trực tiếp từ khách hàng nhận tiền tại nước ngoài đây là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam do vậy  Ngân hàng A thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài theo quy định đối với doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được. Đối với hình thức phí OUR, Ngân hàng A kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra đối với khoản phí được nhận (không bao gồm khoản phí thu hộ nhà thầu nước ngoài) là phù hợp.

                                                                           2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

khai thuế GTGT


Theo Công văn 1762/TCT-KK ngày 27/4/2016 của TCT, trường hợp các Chi nhánh thuộc Tổng công ty A đóng trụ sở tại các tỉnh khác tỉnh nơi Tổng công ty đóng trụ sở chính, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của Chi nhánh, có trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ và phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Chi nhánh thì Chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế riêng tại cơ quan Thuế quản lý địa bàn nơi Chi nhánh đóng trụ sở; trường hợp Chi nhánh đóng địa bàn trên nhiều tỉnh và không xác định được doanh thu tại từng tỉnh thì Chi nhánh thực hiện phân bổ số thuế GTGT phải nộp (nếu có) cho các tỉnh có liên quan theo quy định.

Hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Theo Công văn 1678/TCT-KK ngày 21/4/2016 của TCT, trường hợp Chi nhánh Nhà máy A (sau đây gọi là Chi nhánh) đóng tại địa bàn tỉnh B được thành lập từ dự án đầu tư của Tổng Công ty (sau đây gọi là Công ty) đóng tại địa bàn khác địa bàn của Chi nhánh. Công ty không thành lập ban quản lý dự án mà trực tiếp quản lý đầu tư, ký hợp đồng mua bán thiết bị, mây chuyền máy móc và thanh toán cho các đối tác. Công ty kê khai riêng thuế GTGT cho dự án đầu tư trên tờ khai mẫu 02/GTGT tại địa bàn của Công ty. Tháng 10/2015, Công ty đã bàn giao số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư cho Chi nhánh. Tháng 1/2016, Chi nhánh Công ty đã kê khai sô thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư vào chỉ tiêu Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai 01/GTGT. Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được khấu trừ cùng với số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh và hoàn thuế tại địa bàn tỉnh B ( nơi Chi nhánh đóng trụ sở). Chi nhánh thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định, kỳ hoàn thuế xác định từ thời điểm kê khai vào chỉ tiêu Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ

trước trên tờ khai 01/GTGT.

Điều chỉnh hóa đơn GTGT

Theo Công văn 1872/TCT-CS ngày 05/05/2016 của TCT, trường hợp năm 2013 Doanh nghiệp A có hợp đồng bán cà phê theo hình thức hợp đồng mua bán chốt giá sau, bên bán đã giao hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 5% trên giá tạm tính, đến năm 2014 bên bán và bên mua chốt giá bán chính thức thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh với thuế suất thuế GTGT 5%, trên hóa đơn ghi rõ hóa đơn xuất bổ sung điều chỉnh của hóa đơn số... ngày... tháng... năm...; điều chỉnh hợp đồng số... ngày... tháng....năm.... Bên bán và bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng và giá bán sản phẩm, việc thanh toán tiền hàng. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa
Theo Công văn 3857/TCHQ-TXNK ngày 06/05/2016 của TCHQ, trường hợp người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn tại cơ quan hải quan nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế. Theo đó, công ty A có số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa và chưa thực hiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế tại cơ quan thuế thì thẩm quyền hoàn thuế là cơ quan hải quan. 

Áp dụng phương pháp tính thuế

Theo Công văn 1870/TCT-CS ngày 05/05/2016 của TCT, Công ty A thành lập năm 2014, Công ty đã áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2014, 2015, trường hợp Công ty có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT từ kỳ tính thuế quý 4/2014 đến hết kỳ tính thuế quý 3/2015 từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và không phải nộp Mu 06/GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp khấu trừ thuế cho hai năm 2016, 2017.


                                                                                3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu
Theo Công văn 1841/TCT-CS ngày 04/05/2016 của TCT, trường hợp Công ty A ký hợp đồng xuất khẩu đá rời và hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu với tổ chức ở nước ngoài; đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu, Công ty A không trực tiếp thực hiện mà ký hợp đồng với bên thứ ba là Công ty B (Tổ chức giám định quốc tế tại Việt Nam) thực hiện và Công ty B xuất cho Công ty A hóa đơn GTGT với thuế suất 10% thì hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định số lượng và chất lượng hàng hóa xuất khẩu ký giữa Công ty A và tổ chức ở nước ngoài không phải là dịch vụ xuất khẩu và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.


THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

Thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản
Theo Công văn 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của BTC, từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thủy sản đáp ứng các điều kiện sau thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản: (i) Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm trên 30% trở lên. Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản phải là nông sản, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường( bao gồm cả phụ phẩm của quá trình sơ chế nông sản, thủy sản). Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy, tách, cắt, xay, băm…được bảo quản thông thường như bảo quản lạnh ( ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng hình thức khác không trái những quy định, hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. (ii) Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng chính phủ quyết định theo đề xuất của BTC.

                                                                             4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuế TNDN đối với sản phẩm thuốc lá
Theo Công văn 1519/TCT-CS ngày 12/4/2016 của TCT, trường hợp Công ty mua trong nước và nhập khẩu thuốc lá lá chưa tách cọng về thành thuốc lá lá đã tách cọng thì sản phẩm mới qua sơ chế thông thường, không được xem là hoạt động chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó thu nhập từ thuốc lá lá đã tách cọng bán trong nước và xuất khẩu không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

Thuốc lá sợi bán trong nước và xuất khẩu, thuốc bao xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB do vậy thu nhập từ thuốc lá sợi bán trong nước và xuất khẩu, thuốc bao xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo Công văn 1842/TCT-CS ngày 4/5/2016 của TCT, trường hp Công ty A đã được hưởng đủ thời gian min, giảm thuế TNDN đi với dự án tại Khu công nghiệp B (miễn 4 năm từ 2004 đến năm 2007; giảm 4 năm từ năm 2008 đến năm 2011) theo quy định thì đến năm 2012, Công ty không được chuyn đổi ưu đãi về thời gian miễn thuế hoặc giảm thuế. Do đó, Công ty không được áp dụng giảm thêm 50% thuế TNDN phải nộp trong
5 năm từ năm 2012 đến hết năm 2016 đối với dự án đầu tư này. Công ty được lựa chọn chuyển đổi áp dụng thuế suất ưu đãi cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO. Do đó, nếu thực tế hoạt động Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP thì kể từ năm 2012, dự án đầu tư của Công ty tại KCN B được áp dụng thuế suất thuế TNDN theo mức 10% cho thời gian còn lại của dự án.
Đối với dự án đầu tư tại các tỉnh khác: trường hợp Công ty thực hiện dự án chi nhánh tại tỉnh D và C theo Giấy chứng nhận đầu tư, dự án hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động từ năm 2011, nếu dự án đáp ứng một trong ba tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại Luật số 32/2013/QH13 và thuộc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (khu công nghiệp) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


images.jpg


                                                                             5   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Khấu trừ, kê khai Thuế TNCN tại hội sở ngân hàng

Theo Công văn 1754/TCT-TNCN ngày 27/4/2016 của TCT, kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp các ngân hàng thực hiện theo mô hình hội sở ngân hàng trực tiếp chi trả và hạch toán tập trung toàn ngân hàng tại hội sở các khoản chi: thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công của cán bộ công nhân viên toàn hệ thống; tiền thù lao, tiền lương, tiền công, tiền chi khác cho các cá nhân thực hiện dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng; thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân trúng thưởng; thì các ngân hàng thực hiện khấu trừ kê khai tập trung tại hội sở ngân hàng đối với các khoản thu nhập nêu trên. Tờ khai thuế TNCN được nộp cho cơ quan thuế quản lý hội sở ngân hàng. Số thuế TNCN phải nộp được phân chia theo từng địa phương nơi ngân hàng có chi nhánh, hội sở theo số thuế TNCN thực tế phát sinh ở chi nhánh, hội sở.

Khi nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý và quyết toán thuế TNCN hàng năm cho cơ quan thuế quản lý hội sở, hội sở ngân hàng lập kèm bảng kê chi tiết số thuế nộp theo từng địa phương nơi có chi nhánh, hội sở (bảng kê gồm các nội dung: Tên hội sở, chi nhánh ngân hàng, mã số thuế, cơ quan thuế trực tiếp quản lý số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có hội sở, chi nhánh) và chuyển bản chụp bảng kê chi tiết này cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh để đối chiếu số thu. Căn cứ trên bảng kê chi tiết này, hội sở ngân hàng chuyển tiền nộp thuế về các cơ quan thuế địa phương (sử dụng mã số thuế 10 số) qua kênh thanh toán liên ngân hàng đến các ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu (ngân hàng thương mại nơi KBNN địa phương mở tài khoản tiền gửi hoặc tài khoản chuyên thu) để KBNN địa phương hạch toán số thu phát sinh phù hợp với số hội sở ngân hàng kê khai.
Chính sách thuế TNCN

Theo Công văn 1894/TCT-TNCN ngày 05/05/2016 của TCT, trường hợp cá nhân đã có mã số thuế, ch có một loại thu nhập khấu trừ 10% ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộpthuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC gửi cho tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Đối với thu nhập của cá nhân từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ thì cần kê khai vào đúng mẫu biểu phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán của tổ chức trả thu nhập.
Xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản.

Theo Công văn 1834/TCT-TNCN ngày 04/05/2016 của TCT, trường hợp cá nhân phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản mà tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN, kể cả trường hợp thời hạn cho thuê trên hợp đồng không đủ 12 tháng của năm dương lịch. Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp doanh thu cho thuê trên 100 triệu đồng/năm. Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có trong trường hợp bên thuê là người nộp thuế thay), không phải lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Riêng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho cơ quan, đơn vị, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê và có yêu cầu cấp hóa đơn thì Cơ quan Thuế vẫn thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân cho thuê tài sản theo quy định.

                                                                               6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC


Danh mục hàng hóa rủi ro về hải quan
Theo Quyết định 908/QĐ-BTC ngày 29/4/2016 của BTC, BTC hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan. Cụ thể:
Danh mục 1: Hàng hóa rủi ro về chính sách quản lý chuyên ngành.
Danh mục 2: Hàng hóa rủi ro về xuất xứ.
Danh mục 3: Hàng hóa rủi ro về môi trường.
Danh mục 4: Hàng hóa rủi ro về hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Danh mục 5: Hàng hóa rủi ro về ma túy, tiền chất.
Danh mục 6: Hàng hóa rủi ro về vũ khí, chất phóng xạ.
Danh mục 7: Hàng hóa rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Danh mục hàng hóa rủi ro được quản lý theo 02 hình thức: văn bản giấy và cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro (Hệ thống RMS).
Danh mục hàng hóa rủi ro được sử dụng làm nguồn thông tin rủi ro để xây dựng, kiến nghị chế độ, chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp quản lý hải quan.
Quyết định 908/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 29/4/2016.
                                                                                 7    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
Theo Luật 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của QH, quy định cụ thể từng loại thuế, gồm:
Tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: Số tiền thuế XK, thuế NK được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.
Thuế suất đối với hàng hóa XK được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế XK.
Thuế suất đối với hàng hóa NK gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường.
Tính thuế tuyệt đối:  Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa XK, NK được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế XK, NK và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.
Tính thuế hỗn hợp: Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa XK, NK được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối.
Thuế đối với hàng hóa NK áp dụng hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Thuế XK, thuế NK 2016.
VẤN ĐỀ KHÁC

Lãi suất huy động vốn đầu tư đối với dự án PPP
Theo Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của BTC, BTC quy định lãi vay huy động vốn đầu tư dự án PPP như sau: (i)Lãi vay huy động vốn đầu tư bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng được tính trong tổng vốn đầu tư dự án và lãi vay huy động trong thời gian kinh doanh, khai thác được tính trong phương án tài chính của dự án. (ii) Lãi vay chỉ áp dụng với phần vốn phải đi vay, không

tính lãi vay đối với phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư cam kết trong hợp đồng dự án. (iii) Mức lãi suất vốn vay được xác định cụ thể như sau: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: dựa trên hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn; Chỉ định nhà đầu tư: thông qua đàm phán giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư.Mức lãi suất vốn vay được tham khảo để đàm phán không vượt quá 1,3 lần mức bình quân đơn giản của lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm phát hành dưới phương                                                                                 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


thức đấu thầu trong thời gian 3 tháng trước thời điểm đàm phán hợp đồng.

Thông tư 55/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/5/2016.
Tiền lương làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN
Theo Công văn 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH, BHXH hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam. Cụ thể: (i) Tiền lương làm căn cứ truy thu là tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu, tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động. (ii) Tỷ lệ truy thu được tính bằng tỷ lệ (%) tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từng thời kỳ do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, Công văn
 1379/BHXH-BT còn hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng khác, như: (i) Phương thức tính lãi, công thức tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. (ii) Các trường hợp truy thu, công thức tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
Các vấn đề về thu BHXH tự nguyện thực hiện theo quy định của Luật BHXH, Nghị định134/2015/NĐ-CP , Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH và Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam.
Hướng dẫn mới về sử dụng hóa đơn lẻ
Theo Công văn 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của TCT, theo đó, trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng thì Cục Thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ nếu người nộp thuế thực hiện các việc sau: (i) Có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công
trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục. (ii) Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.
Trong một số trường hợp đặc thù thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn.Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.
Mức thu phí, lệ phí áp dụng cho các phương tiện thủy nội địa, tàu biển ra, vào hoạt động tại các cảng, bến thủy nội địa

Theo thông tư 59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của BTC quy định mức thu phí, lệ phí áp dụng cho các phương tiện thủy nội địa, tàu biển ra, vào hoạt động tại các cảng, bến thủy nội địa. Cụ thể: (i) Phí trọng tải (kể cả có tải, không tải) cho mỗi lược vào và lược ra là 165 đồng/tấn trọng tải toàn phần.(ii) Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 đến 50 tấn: 5.000 đồng/chuyến ; Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 50 đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 đến 50 ghế: 10.000 đồng/chuyến; Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 200 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 đến 100 ghế: 20.000 đồng/chuyến ; Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 500 đến 1000 tấn hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên: 30.000 đồng/chuyến ; Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1000 đến 1500 tấn: 40.000 đồng/chuyến ; Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1500 tấn: 50.000 đồng/chuyến.

Thông tư 59/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 177/2012/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 16/5/2016.                                                                                 9
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Theo Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 của NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Theo đó, bổ sung nhiều nguyên tắc quản lý các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm như: (i) Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là khoản nhập khẩu hàng hóa có ngày rút vốn đầu tiên trước ngày thanh toán cuối cùng. (ii) Ngày rút vốn của khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là: Ngày thứ 90 kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải ; Ngày thứ 45 kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản không yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải.

Thông tư 05/2016/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016.

Hóa đơn điện tử

Theo Công văn 1558/TCT-DNL ngày 14/4/2016 của TCT, hóa đơn điện tử của Cục đăng kiểm Việt Nam sử dụng cho dịch vụ kiểm tra và chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đi tên, địa chkinh doanh
Theo Công văn 1839/TCT-CS ngày 4/5/2016 của TCT, để tránh lãng phí và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có chứng từ thu kịp thời trong hoạt động kinh doanh, chấp thuận cho  doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng số lượng Biên lai thu tiền phí, lệ phí không mệnh giá và có mệnh giá do đơn vị đặt in còn tn sau khi đổi tên. Trước khi sử dụng, Công ty phải thực hiện đóng dấu tên mới bên cạnh tiêu thức tên cũ để sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Hạch toán chi phí trả trước
Theo Công văn 1849/TCT-CS ngày 4/5/2016 của TCT, trường hợp tháng 5/2014 Công ty A được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác và chế biến chì, kẽm. Công ty có phát sinh một số chi phí thực hiện dự án và Công ty chưa phân bổ vào chi phí trong kỳ của Công ty. Đến tháng 11/2014, Công ty thành lập Chi nhánh (hạch toán độc lập) để thực hiện dự án nêu trên, thì: Các khoản chi phí trả trước dài hạn chưa phân bổ vào chi phí trong kỳ của Công ty được chuyển sang cho Chi nhánh để Chi nhánh hạch toán kế toán. Thủ tục chuyển: Công ty chuyển cho Chi nhánh toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến các khoản chi phí trả trước dài hạn và không phải xuất hóa đơn. Khi chuyển giao hồ sơ phải có biên bản giao nhận giữa hai bên.

                                                                                10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĂN BẢN KHÁC


Theo Công văn 1873/TCT-CS ngày 05/05/2016 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
Theo Công văn 796/TXNK-CST ngày 09/05/2016 của TCT về việc hoàn thuế nhập khẩu nộp thừa.
Theo Công văn 6082/BTC-TCHQ ngày 06/05/2016 của TCT về việc xử lý tiền chậm nộp thuế.
Theo Công văn 1840/TCT-CS ngày 04/05/2016 của TCT về việc xử lý công nợ và tài sản của Công ty giải thể trước thời hạn.
Theo Công văn 1847/TCT-CS ngày 4/5/2016 của TCT về việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty Cổ phần cơ điện Đồng Nai.


ac 8.pngVăn phòng Hải Phòng

Văn Phòng 1 Hà Nội

Văn Phòng 2 Hà Nội
Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198
Fax: 031 3736869
Email: acacvn@acacvn.com
http://acacvn.com
Tầng 3 tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635
Email: acacvn@acacvn.com
http://acacvn.com
Phòng 505, Tòa nhà  Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội.
Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666
Email: acacvn@acacvn.com
http://acacvn.com                                                                                  11

0 nhận xét:

Đăng nhận xét